FAKTURY NA PRZELEW 14 DNI DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH !!!

Kontakt z nami

ALFA- Dział Handlowy

Godziny pracy:

Pon.-Pt.  8.00-17.00


Telefony:

Tel.: 79 813 18 16

Tel:  79 813 43 46


E-mail: alfabiuro@op.pl

 1. I. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


   Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

  osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ktorej ustawa przyznaje

  zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

   

   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   

  Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego pomoce-dydaktyczne.com.pl

  Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem pomoce-dydaktyczne.com.pl, za pośrednictwem
  którego Klient może składać zamówienia.

   

  Sprzedawca – Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej miasta Ziębice pod numerem 2860/2007
  Dane adresowe / kontaktowe:
  Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski , ul. Boh. Getta 17/7, 57-220 Ziębice  Towar – rzecz ruchoma, dostępny w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
  pomiędzy Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem
  serwisu internetowego Sklepu;

   

  Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz  dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może złożyć Zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności .

   

  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca
  2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
  (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  ZAMOWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio

  do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  II. Postanowienia ogólne

  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski , ul. Boh. Getta 17/7, 57-220 Ziębice a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym  alfanaglosnienie.pl
  2.2 W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

  2.3. Sklep, działający pod adresem alfanaglosnienie.pl, prowadzony jest przez:

  Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej miasta Ziębice pod numerem 2860/2007
  Dane adresowe / kontaktowe:
  ALFA Sławomir Lipski, ul. Boh. Getta 17/7, 57-220 Ziębice

  NIP:887-111-29-76, Regon: 890486051 

  Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: alfabiuro@op.pl  lub pod numerem telefonu 798131816 lub 74 819 05 73 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
  2.5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji, lub
  b) FireFox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji,
  c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  2.6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu alfanaglosnienie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
  parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2.9. Informacja o cenie podawana na stronie alfanaglosnienie.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

  2.10. Wszystkie produkty dostępne w alfanaglosnienie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

   

  III.Zasady korzystania ze Sklepu 

  Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez alfanaglosnienie.pl  oraz e-mailowo na adres alfabiuro@op.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

  Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

  w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się ono od jednego do dwóch dni roboczych od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę,

  w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem bankowym na rachunek

  21 1140 2004 0000 3102 4615 5381

  Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00  - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie

  Do każdego zamówienia wystawiany jest Paragon lub na życzenie klienta Faktura Vat

  Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej DHL i DPD.

  Opłata za wysyłkę (ceny w zł) :

   

  - Wpłata na konto - przelew bankowy – 19 zł brutto

  - Wysyłka za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki – 25 zł brutto

   

  Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

  Kontakt się Klienta ze Sklepem możliwy jest poprzez:

  Telefon: 798131816

  E-mail – alfabiuro@op.pl

   

  Adres korespondencyjny - ALFA Sławomir Lipski, ul. Boh. Getta 17/7, 57-220 Ziębice

  7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

  Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

   Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dopuszcza się wysyłkę za granicę w przypadku indywidualnych ustaleń.

   
  IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową pomoce-dydaktyczne.com.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego potwierdzenia zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie pomoce-dydaktyczne.com.pl i odpowiednich podstronach.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia;
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  c) wybranej metody płatności;
  d) wybranego sposobu dostawy;
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu (o ile akceptacja ta nie nastąpiła przy rejestracji Klienta), podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym i zatwierdzenie zamówionego towaru.

  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia z ALFA Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail ze sklepu internetowego ALFA Pomoce

  Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny  wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

     10. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
  V Uprawnienie do odstąpienia od umowy


  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

  3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ALFA Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski, ul. Witosa 32, 57-220 Ziębice

  4.Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  5.Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ALFA Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski, ul. Witosa 32, 57-220 Ziębice

  6.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

  7.Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

  8.Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

  9.Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  10. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Cię wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]


  VI. Reklamacja

   

  1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza

  odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

   

  2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w

  art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

   

  3. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży

   

  4. Produkty oferowane w sklepie są objęte dla konsumenta dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli konsument zgłosił rękojmię sprzedawcy w ciągu dwunastu miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

  Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

  wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już

  wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość

  obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu

  prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

   

  5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady

  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia

  wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez

  Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

  sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności

  kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej

  wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny

  sposób zaspokojenia.

  6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  bżądać usunięcia wady.

  8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę

  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli

  doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez

  kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem

  doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  10W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od

  Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną

  od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym

  kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego

  zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy

  sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest

  upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

  11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

  Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjnya jeżeli ze względu na

  rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby

  nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w

  miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez

  Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i

  niebezpieczeństwo Sprzedającego.

  12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt

  13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany

  rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

  14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

  b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

  d. żądania usunięcia wady.

  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

  Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

  Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres: ALFA Pomoce Dydaktyczne Sławomir Lipski, ul. Boh. Getta 17/7, 57-220 Ziębice

   

  VIII. Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI www.pomoce-dydaktyczne.com.pl

  Postanowienia Ogólne

   

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
  2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   

  Postanowienia poniższe stanowią Politykę Prywatności która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski oraz sposób ich przetwarzania. 

  Administrator Danych Osobowych

  Sławomir Lipski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 8871112976, nr REGON 890486051, ul. Bohaterów Getta 17/7, 57-220 Ziębice.
  Dane kontaktowe tel. +48 798 131 816 , adres e-mail: alfabiuro@op.pl

  Dane osobowe

  O ile zamierzasz założyć Konto Użytkownika aby korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
  Twoje dane przetwarzane są przez nas wyłącznie do realizowania złożonych zamówień, które mają związek z funkcjonowaniem serwisu i świadczeniem oferowanych usług.

  Cele i podstawa przetwarzania

  - świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika w serwisie pomoce-dydaktyczne.com.pl oraz udostępnienie możliwości zamawiania artykułów za pośrednictwem strony internetowej www.pomoce-dydaktyczne.com.pl.
  Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

  - sprzedaż oferowanych artykułów.
  Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

  - cel marketingowy – marketing własnych produktów i usług.
  Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes),

  - rozpatrzenia reklamacji, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
  Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes) ,

  - nie wysyłamy informacji handlowych drogą elektroniczną 
  Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą prawną przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda).

  Rodzaje i cel wykorzystania danych

  Cookies (Ciasteczka)

  Serwis www.pomoce-dydaktyczne.com.pll zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej serwisu. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. zapamiętywania informacji o sesji, uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia oraz udostępnienia funkcji serwisu.
  Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

   

  Podanie danych oraz skutki ich niepodania

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędne w celu zawarcia umowy. 
  W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.

  W przypadku gdy dane nie zostaną podane nie będzie możliwości:

  - korzystania z usług serwisu,
  - zarejestrowania się w serwisie,
  - dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu,
  - otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.

  Okresy przetwarzania

  Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  - przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
  - ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą za pośrednictwem serwisu przez którąkolwiek ze stron
  - cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. 

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami danych osobowych użytkowników www.pomoce-dydaktyczne.com.pl będą:

  - podmioty dostarczające i wspierające nasze systemy teleinformatyczne w celu obsługi serwisu www.pomoce-dydaktyczne.com.pl,
  - podmioty świadczące usługi związane z naszą bieżącą działalnością (firmy hostingowe i wykonujące kopie),
  - dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności,
  - dostawcy oprogramowania do prowadzenia serwisu,
  - podmioty świadczące usługi dostawy produktów (firmy transportowe),

  Uprawnienia użytkowników serwisu

  Każdy użytkownik serwisu www.pomoce-dydaktyczne.com.pl  ma prawo do:

  - dostępu do swoich danych,
  - ich sprostowania,
  - usunięcia,
  - ograniczenia przetwarzania, 
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
  - przenoszenia, 

  Bezpieczeństwo danych

  Serwis www.pomoce-dydaktyczne.com.pl  stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

  Zmiany Polityki Prywatności

  Serwis www.pomoce-dydaktyczne.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do www. pomoce-dydaktyczne.com.pl obowiązuje aktualna Polityką Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, www. pomoce-dydaktyczne.com.pl będzie informować na stronach serwisu.

  Dodatkowe informacje

  W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, www. pomoce-dydaktyczne.com.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu alfabiuro@op.pl

     IX. Postanowienia końcowe

   
  1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

  3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu pomoce-dydaktyczne.com.pl.

  4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

  5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

   

    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  1.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem:

  ALFA

  Ul. Bohaterów Getta 17/7

  57-220 Ziębice

  Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient

   

   

   

   

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Miejscowość i data: ………………………………..

  Sklep internetowy WWW ………………………………..

  Nazwa ………………………………..

  Adres ………………………………..

  NIP ………………………………..

  REGON ………………………………..

   

   

  Dane Konsumenta

  Imię i nazwisko: ……………………………….. ………………………………..………………………

  Adres: ………………………………….………………………………………………………………….

  Telefon/e-mail: ………………………………….………………………………………………………..

  Nr zamówienia: ………………………………….……………………………………………………….

  Nr konta: ………………………………….……………………………………………………………….

   

   

   

  Informacje o produktach

  Nawa produktu/ów:

  ………………………………….……………………………………………………………….

  ………………………………….……………………………………………………………….

  ………………………………….……………………………………………………………….

  ………………………………….……………………………………………………………….

   

  Data zakupu: ………………………………..

  Wartość zakupionego produktu/ów : ………………………………..

  Forma zapłaty: ………………………………..

  Data otrzymania produktu/ów: ………………………………..

   

   

  Oświadczenie kupującego

  Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o

  dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta

  bankowego.

   

   

   

  ………………………………..

  podpis Kupującego

 2.   3.